Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄, ΚΟΛΩΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαδικτυακη Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικων για τον Πολίτη

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Κατηγορία Υπηρεσίας 07: "Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες"

Ταξινόμηση κατά CPV:

  • 72.21.22.20-7 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαδικτύου (Internet) και ενδοδικτύου (intranet)»
  • 72.21.22.24-5 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων»
  • 80.53.31.00-0 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής»

Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 και CPC 92, κωδικός NUTSGR300

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών, 120.580,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 98.032,52 €, πλέον ΦΠΑ: 22.547,48€)

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

 

Δεν προβλέπεται

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2011ΣΕ05180000.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα

του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί

για την παραλαβή  των  ενδιάμεσων φάσεων και της  οριστικής  παραλαβής 

με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων  που ορίζεται

στην §A.6.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου – Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας εφαρμογών και Έργου,

από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

25/02/2015

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                       

 

 

 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις

για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 10, παρ. γ του Π.Δ. 118/07.Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά

στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους προμηθευτές. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών

δεν εξετάζονται. Η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών θα απαντήσει ταυτόχρονα

και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του διαστήματος

που αναφέρει το ανωτέρω Π.Δ. και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστημα και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

 Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, μέσω του Συστήματος,

στη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης  Υλικού και  Υποδομών.

Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

15/04/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

20/04/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

24/04/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

diak.portal.pdf

 

diak_portal.doc

 

Για διευκόλυνση των υποψηφίων διατίθεται το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε doc μορφή. 
Επισημαίνεται ότι το επίσημο κείμενο της διακήρυξης είναι αυτό

που έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Υ.Σ.