Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο του καθαρισμού των κτιρίων της ΓΓΠΣ & του ΣΔΟΕ του Υπ. Οικονομικών

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Δημόσιος  διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο του καθαρισμού των  κτιρίων της ΓΓΠΣ & του ΣΔΟΕ  του Υπ. Οικονομικών

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ  (Σ.Δ.Ο.Ε.),
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταξινόμηση κατά CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Δημόσιος  διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο του καθαρισμού των  κτιρίων της ΓΓΠΣ & του ΣΔΟΕ  του Υπ. Οικονομικών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ανωτέρω έτη παροχής της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.431.960 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

(1.154.806,45 € + 277.153,55 € Φ.Π.Α. = 1.431.960 €), ο οποίος επιμερίζεται ως εξής :

ΚΤΙΡΙΟ Α

ΚΤΙΡΙΟ ΣΔΟΕ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 ΚΑΙ ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 315.960 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

ΚΤΙΡΙΟ Β

ΚΤΙΡΙΟ ΓΓΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.116.000 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, ΕΦ 23-150 & 23-670 &, ΚΑΕ 0875

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Η παροχή της υπηρεσίας θα ξεκινήσει και για τα δύο  κτίρια στις 1-1-2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

 

Δ.ΠΡΟΜ.Α. 0007834 ΕΞ2018/25-6-2018