Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την φύλαξη των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Δημόσιος  διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την φύλαξη των  κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  • ΚΟΛΩΝΟΥ 2 (Κ.Υ.),
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ  (Σ.Δ.Ο.Ε.),
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),
  • Δ.Π.Λ.Σ.Ε.Λ.Υ., (Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 96 ΑΧΑΡΝΕΣ),
  • ΚΤΙΡΙΟ Γ.Λ.Κ. ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37
  • ΚΤΙΡΙΟ Γ.Λ.Κ. ΟΔΟΥ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29,
  • ΚΤΙΡΙΟ Γ.Λ.Κ. ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25-29

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταξινόμηση κατά CPV :  79713000-5  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημόσιος  διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την φύλαξη των  κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1.494.355 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το σύνολο του έργου, το οποίο επιμερίζεται ως εξής :

ΚΤΙΡΙΟ Α

ΚΟΛΩΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.840 €

 

ΚΤΙΡΙΟ Β

ΚΤΙΡΙΟ ΣΔΟΕ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 ΚΑΙ ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 214.830 €

 

ΚΤΙΡΙΟ Γ

ΚΤΙΡΙΟ ΓΓΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 540.400 €

ΚΤΙΡΙΟ Δ

ΚΤΙΡΙΟ Λ.ΤΑΤΟΪΟΥ 96 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 202.700 €

ΚΤΙΡΙΟ Ε

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 245.810 €

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤ

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 211.015 €

ΚΤΙΡΙΟ Ζ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25-29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.760 €

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, ΕΦ 23-110, 23-140, 23-150 & 23-670 &, ΚΑΕ 0873

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παροχή της υπηρεσίας θα ξεκινήσει, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες :

Για τα κτίρια του Γ.Λ.Κ. στις 15-9-2018,

Για το κτίριο της οδού Κολωνού στις 1-9-2018,

Για τι κτίριο του ΣΔΟΕ στις 1-11-2018 και

Για το κτίριο της ΔΛΟΣΕΛΥ στις 1-11-2018.

Για το κτίριο της ΓΓΠΣ η παροχή της υπηρεσίας θα ξεκινήσει στις 1-1-2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ.Α. 0007288 ΕΞ 2018/12-6-2018