Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

 

 

CPV

 79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξης»

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

ΚΟΛΩΝΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ (ΣΔΟΕ)

 

ΟΛΥΜΠΟΥ 29, ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΔΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 ΑΘΗΝΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ)

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

 

Ανοιχτός διαγωνισμός

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

 

Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

 

970.161,29 €

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

 

ΚΤΙΡΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ 2021

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΕΤΗΣΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ 2022

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΕΤΗΣΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ 2023

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΕΤΗΣΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ 2024

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΚΟΛΩΝΟΥ 2

14.000 €

  25.000 €

  25.000 €

  25.000 €

Σ.Δ.Ο.Ε., ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ

60.000 €

111.000 €

111.000 €

111.000 €

ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

43.000 €

  86.000 €

  86.000 €

  86.000 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37

60.000 €

120.000 €

120.000 €

120.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

177.000 €

342.000 €

342.000 €

342.000 €

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

Οι δαπάνες βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για τα  οικονομικά  έτη 2021, 2022, 2023 & 2024   με Λογαριασμό 2420911001  των Ειδικών Φορέων  1023-204-0000000 & 1023-207-0000000.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

Έως τις 31-12-2024 από την αποστολή στον ανάδοχο της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

21REQ008613263

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

21PROC008792296

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

132477

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

23/7/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29/7/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Αν η αποσφράγιση των προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι κλπ), αυτή θα αναβληθεί για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν αυτή είναι αργία την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με e-mail όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και την ώρα της νέας ημερομηνίας διενέργειας. Σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

α) σε 0,07252% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,οι οποίες βαρύνουν το ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται- άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) σε 0,06216% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται)

γ) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες

Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση  η οποία θα βαρύνει επίσης την ανάδοχο εταιρεία.

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για ένα ή περισσότερα τμήματα το σύνολο του ανατιθέμενου έργου. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκπόνηση του έργου καθώς και τις νόμιμες κρατήσεις.

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές των συμμετεχόντων συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 2.4. της διακήρυξης

Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) / Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) .pdf, xml