Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του ΣΔΟΕ του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

CPV

90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ (ΣΔΟΕ)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοιχτός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

208.064,52 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

258.000 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι δαπάνες της προμήθειας βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για τα  οικονομικά  έτη 2022, 2023 & 2024   με Λογαριασμό 2420204001  του Ειδικού Φορέα  1023-207-0000000.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου θα είναι έως τις 31-12-2024

ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

21REQ008613107

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

21PROC009349430

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν την 17/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

α) 0,07252 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:

0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και

β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:

0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%,

γ) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% εφόσον αυτή η κράτηση ενεργοποιηθεί.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού, η οποία δε θεωρείται κράτηση υπέρ τρίτων και δεν συνυπολογίζεται στις κρατήσεις υπέρ τρίτου της οικονομικής προσφοράς.

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Οι κρατήσεις θα προσαρμόζονται αυτόματα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του ανατιθέμενου έργου. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκπόνηση του έργου καθώς και τις νόμιμες κρατήσεις.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος θα περιέχει:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 2.4.4. της διακήρυξης.

Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  pdf     XML