Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών ΠΣ ΕΔΕΛ και του λογισμικού συστήματος ΠΣ ΕΔΕΛ, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης, π/υ 60.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.: (α) του λογισμικού εφαρμογών ΠΣ ΕΔΕΛ και (β) του λογισμικού συστήματος ΠΣ ΕΔΕΛ, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών, για το έτος 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, 10564, ΑΘΗΝΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV 72267100-0

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Δ.ΕΛ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

29296/03.03.2022

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

03.03.2022

ΑΔΑΜ: 22PROC010145368

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14.03.2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15.03.2022

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

 

Τροποποίηση των όρων της αρ. 29296/3.3.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών /παρόχων υπηρεσιών, με ΑΔΑΜ: 22PROC010145368/2022-3-3, λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου παροχής έννομης προστασίας από 1.3.2022, και χορήγηση παράτασης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.