Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ - Ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των Switches του Υπ. Οικονομικών

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

 

Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών-Υπ.Οικονομικών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Ανάθεση της  ετήσιας συντήρησης των Switches του Υπ.Οικονομικών-ΓΓΠΣ τύπων AT-9724TS και AT-8000S του κατασκευαστή Allied Telesis

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

 

Δ/νση  Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών & Κυβερνητικού Νέφους της Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Γενική Γραμ/τεία Πληρ/κών Συστημάτων ,  Ταχ.Δ/νση :Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Μοσχάτο

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Σύμβαση Υπηρεσιών Συντήρησης

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

 

Δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια  Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (18.800,00€)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

 

Είκοσι τρείς  χιλιάδες τριακόσια δώδεκα Ευρώ και είκοσι λεπτά (18.800,00€ + 4.512,00€ΦΠΑ24%=23.312.00€)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών,  Φορέας 23-150 ΚΑΕ 0869 για τα οικονομικά έτη 2018 & 2019

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

Ένα  (1) έτος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Η αριθ.Δ.ΠΡΟΜ.Α 0010035 ΕΞ2018/21-08-18 Πρόσκληση υποβολής προσφορών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

28/08/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 03:00 μ.μ. στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών- Ταχ.Δ/νση :Πειραιώς & Κολωνού 2 , Αθήνα

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr

Ανάρτηση με αριθμό στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ 18PROC003584282/21-08-18