Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, στις διαδικασίες μελέτης και εκτέλεσης Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, στις διαδικασίες μελέτης και εκτέλεσης Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

90.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

111.600,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό  του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 1023-711-0000000 και αρ. λογαριασμού 2420989001 και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικονομικών ετών 2021-2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος παράδοσης της Προμελέτης του Ε.Π.Σ. ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

Ο συνολικός χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 122920 ΕΞ 2021/5-10-2021

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12/10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1) 0,07252%  ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2) 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

3) Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση υπέρ Δημοσίου (0,02%), χαρτόσημο (3% επ’ αυτού) και ΟΓΑ χαρτοσήμου (20% επί του χαρτοσήμου).

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ