Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ανασχεδιασμός της μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI για την αξιολόγηση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων στα πλαίσια της δράσης «Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών

Τμήμα Α΄

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου για το έργο του Ανασχεδιασμού της μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI για την αξιολόγηση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων στα πλαίσια της δράσης «Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ειδικός Φορέας 1023.202.0000000 και Λογαριασμός 2420989001

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, Μοσχάτο

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

20.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(με Φ.Π.Α. 24%)

24.800,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - Προϋπολογισμός  εξόδων του Υπ. Οικονομικών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, όπου ο ανάδοχος θα παρέχει ανθρωποπροσπάθεια ενός (1) ανθρωπομήνα.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

61114/ 05-06-2019

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

20/06/2019 Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

Παρακράτηση φόρου 8%

0,07252% ήτοι: 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2

104 37 Αθήνα

Πληροφορίες: Αν. Καρίτζης

Τηλέφωνο: 210.52.43.922, FAX: 210 52.36.769

E-mail: a.karitzis@minfin.gr