Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις


Τίτλος Λήξη Διαβούλευσης Ημερομηνία Διακήρυξης Ημερομηνία Διαγωνισμού Κατάσταση
ΕΛΗΞΕ: Υποστήριξη λειτουργίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών

26/09/2021 11/09/2021
ΕΛΗΞΕ: Υπηρεσίες φύλαξης διαφόρων κτιρίων του Υπ. Οικονομικών για τη χρονική περίοδο 1/7/2021 – 31/12/2024

07/04/2021 18/03/2021 Έληξε (23/03/2021)
ΕΛΗΞΕ: Τεχνική Βοήθεια σχετικά με τη στρατηγική επισκοπήσεων δαπανών και δραστηριοτήτων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τη βέλτιστη ανάπτυξη των επενδυτικών δραστηριοτήτων των φορέων και τη διαμόρφωση πλαισίου δεικτών

25/11/2020 09/11/2020 Έληξε (25/11/2020)
ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Κτηματικών Υπηρεσιών

02/05/2019 05/04/2019
ΕΛΗΞΕ - Προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

15/06/2018 23/05/2018
ΕΛΗΞΕ - Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

05/07/2016
ΕΛΗΞΕ - Άμεσες προσαρμογές στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας - Change Requests - για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ. - Δ.Π.)

08/03/2017
ΕΛΗΞΕ - Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.

08/04/2018 24/02/2018
Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών

04/07/2017 30/06/2016
Υλοποίηση Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - ICISnet

30/09/2005
Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου (Ιδιοκτησία)

07/10/2005
Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων

06/02/2006
Συνοπτικά στοιχεία έργου "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους (Ο.Π.Σ. - Γ.Χ.Κ.) "

13/02/2006
Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Υποσυστήματα Υποστήριξης των Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Ο.Ο. για τον Πολίτη "

23/02/2006
Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.) για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ.Ο.Ο.

17/04/2006
Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού τηλεκατάρτισης και προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών διαδικασιών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο."

31/07/2006
Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας (ΟΠΣ ΔΗ.ΠΕ.)"

05/12/2006
Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services)"

23/03/2007
Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Μελέτη Αναδιοργάνωσης, Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Υποστηρικτικών Ενεργειών Εφαρμογής στη Γ.Γ.Π.Σ."

26/03/2007
Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συντήρησης των Εκτυπωτικών Συστημάτων Πληροφορικής"

20/03/2008
Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ο.Ο. για τον Πολίτη"

12/02/2009
Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Σύμβουλος για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης"

12/11/2010
Τεχνικές προδιαγραφές του έργου "Προμήθεια 700 LASER εκτυπωτών για τις ανάγκες των Δ.Ο.Υ. "

23/12/2010
Συνοπτικά στοιχεία του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας»

05/01/2011
Συνοπτικά στοιχεία του έργου « Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) »

14/02/2011
Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου οργανωτικών αλλαγών και απλοποίησης διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

28/03/2011
Συνοπτικά στοιχεία του έργου «Μίσθωση, εγκατάσταση και υπηρεσίες μετάπτωσης, κατάρτισης και συντήρησης εκτυπωτικών συστημάτων πληροφορικής»

19/07/2011
Συνοπτικά στοιχεία του έργου «Προμήθεια επτακοσίων (700) Laser Εκτυπωτών για τις ανάγκες των Δ.Ο.Υ.»

12/08/2011
Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις

26/08/2011
Συνοπτικά στοιχεία του έργου «Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη Γ.Γ.Π.Σ. για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις»

23/01/2012
Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη.

05/03/2012
Συνοπτικά στοιχεία του έργου «Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη Γ.Γ.Π.Σ. για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις» (Δεύτερη Διαβούλευση)

22/05/2012
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (Η/Μ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) .»

05/07/2012
«Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας»

22/10/2012
«Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις προδιαγραφές αποστελόμενων στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. απο το σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών»

20/12/2012
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

22/02/2013
Σύστημα Αυτόματης Καταγραφής Διερχόμενων Οχημάτων (στα συνοριακά τελωνεία της χώρας)» - Δημόσια Διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές

16/09/2013
Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΓΓΠΣ

01/12/2013
Υποέργο 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Context Sensitive Help)

15/01/2014
Φιλοξενία και Λειτουργία Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκτησης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της ΓΓΠΣ

20/01/2014
Ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία και ενίσχυση των σχέσεων του φορολογικού μηχανισμού με τους πολίτες

03/03/2014
ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

18/06/2014
Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΓΓΔΕ

11/04/2016

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις