Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Υποσυστήματα Υποστήριξης των Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Ο.Ο. για τον Πολίτη "

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Υποσυστήματα Υποστήριξης των Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Ο.Ο. για τον Πολίτη
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράδοση: Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών (Αθήνα, Αττική)
Παροχή Υπηρεσιών: Έδρα Αναδόχου - Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών (Αθήνα, Αττική)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»
Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 2,985,094.36 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 3,552,262.29 € (με Φ.Π.Α. 19%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 09/02/2006 έως 23/02/2006
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Kyyp3.zip (2,35 Mb)

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις