Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου (Ιδιοκτησία)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση 5η Οικονομικού
Τμ ήμα Β' Προμηθειών
Πειραιώς & Κολωνού 2, 101 10 Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου (Ιδιοκτησία)
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Υπουργείο Οικονομικών - Γ.Γ.Π.Σ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παράδοση: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Παροχή Υπηρεσιών: Έδρα Αναδόχου
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»
Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 6.591.403,36 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 7.843.770,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 22/09/2005 έως 07/10/2005
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ periousiologio.zip (1,32 Mb)

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις