Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Τεχνικές προδιαγραφές του έργου "Προμήθεια 700 LASER εκτυπωτών για τις ανάγκες των Δ.Ο.Υ. "

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια 700 LASER εκτυπωτών για τις ανάγκες των Δ.Ο.Υ.

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Γ.Γ.Π.Σ., Δ.Ο.Υ. ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
Ταξινόμηση κατά CPV (2008) : 30 23 21 108 Εκτυπωτές Laser

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 260.162,60 € (χωρίς Φ.Π.Α)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 320.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 17/12/2010 έως 23/12/2010
ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/td> Laser_prt.zip (671 Kb)
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται το σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών και να το αποστείλουν με e-mail στο : laser_prt@gsis.gr 

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις