Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.) για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ.Ο.Ο.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση 5η Οικονομικού
Τμ ήμα Β' Προμηθειών
Πειραιώς & Κολωνού 2, 101 10 Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.) για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ.Ο.Ο.

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράδοση: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Παροχή Υπηρεσιών: Έδρα Αναδόχου

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»
Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 2.944.758,23 € (χωρίς Φ.Π.Α)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 3.504.262,29 € (με Φ.Π.Α. 19%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 04/04/2006 έως 17/04/2006
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ kymis.zip (2,03 Mb)

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις