Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Σύμβουλος για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Σύμβουλος για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 11: «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 2.175.000,00€ (πλέον δικαίωμα προαίρεσης 50%)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 2.675.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (πλέον δικαίωμα προαίρεσης 50%)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 5.11.2010 έως 12.11.2010
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ sty-tax.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e - mail στο: sty - tax @ gsis . gr είτε με φαξ στο: 210-4802089

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις