Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ»
Υποέργο 1. «Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και υφιστάμενων συστημάτων για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης του έργου της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ)»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ-Γ.Γ.Π.Σ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 7: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Άλλη σχετική ονοματολογία : CPV 84.
Ταξινόμηση κατά CPV :
72.22.40.00-1 «Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλων σε θέματα διαχείρισης Έργων»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 180.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 221.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 09.12.2010 - 05.01.2011
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ eap_mel.zip (814Kb)
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν με e - mail στο: eap_meleti@gsis.gr


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις