Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου « Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) »

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Κατηγορία υπηρεσίας 6: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 3.164.206,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 3.891.974,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 28.01.2011 - 14 .02.2011
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ dhpeek.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e - mail στο: dh_ pe@gsis.gr είτε με φαξ στο: 210-4802089


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις