Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου «Προμήθεια επτακοσίων (700) Laser Εκτυπωτών για τις ανάγκες των Δ.Ο.Υ.»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια επτακοσίων (700) Laser Εκτυπωτών για τις ανάγκες των Δ.Ο.Υ.»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΓΓΠΣ- Δ.Ο.Υ.
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Κατηγορία υπηρεσίας 7: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»

Ταξινόμηση κατά CPV: 30232110-8
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ με την χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 260.162,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 320.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 26.07.2011 - 12.08.2011
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ laser.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e - mail στο: secr_d31@gsis.gr ή στο: m.sigalas@gsis.gr είτε με φαξ στο: 210-48027


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις