Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συντήρησης των Εκτυπωτικών Συστημάτων Πληροφορικής"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση 5η Οικονομικού
Τμήμα Β' Προμηθειών
Πειραιώς & Κολωνού 2, 101 10 Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συντήρησης των Εκτυπωτικών Συστημάτων Πληροφορικής

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας Υλικού και Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 798.319,33 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 950.000,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 06/03/2008 έως 20/03/2008
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ektypotes@gsis.gr
comments_ektypotes.zip
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ektypotes.zip (68 Kb)

 


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις