Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας (ΟΠΣ ΔΗ.ΠΕ.)"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση 5η Οικονομικού
Τμ ήμα Β' Προμηθειών
Πειραιώς & Κολωνού 2, 101 10 Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας (ΟΠΣ ΔΗ.ΠΕ.)

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»
Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 5.440.077,66 € (χωρίς Φ.Π.Α)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 6.473.692,38 € (με Φ.Π.Α. 19%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 23/11/2006 έως 5/12/2006
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ dipe.zip (2,78 Mb)

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις