Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου «Μίσθωση, εγκατάσταση και υπηρεσίες μετάπτωσης, κατάρτισης και συντήρησης εκτυπωτικών συστημάτων πληροφορικής»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Μίσθωση, εγκατάσταση και υπηρεσίες μετάπτωσης, κατάρτισης και συντήρησης εκτυπωτικών συστημάτων πληροφορικής»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Μίσθωσης

Κατηγορία μίσθωσης «Εκτυπωτικά Μηχανήματα»

Ταξινόμηση κατά CPV: 29561200-1
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 330.000,00 ετησίως και για τρία (3) έτη συνολικά ανέρχεται στο ποσό 990.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος. (πλέον δικαίωμα προαίρεσης 50%)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 405.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ετησίως και για τρία (3) έτη συνολικά ανέρχεται στο ποσό του 1.217.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% , των νομίμων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος. (πλέον δικαίωμα προαίρεσης 50%)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Τρία (3) έτη από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 12.07.2011 - 19.07.2011
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ektypotika.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e - mail στο: secretary _ d 31@ gsis . gr είτε με φαξ στο: 210-4802709


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις