Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Μελέτη Αναδιοργάνωσης, Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Υποστηρικτικών Ενεργειών Εφαρμογής στη Γ.Γ.Π.Σ."

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση 5η Οικονομικού
Τμήμα Β' Προμηθειών
Πειραιώς & Κολωνού 2, 101 10 Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Μελέτη Αναδιοργάνωσης, Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Υποστηρικτικών Ενεργειών Εφαρμογής στη Γ.Γ.Π.Σ.
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: "Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες"
Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84
Ταξινόμηση κατά CPV : 72 22 40 00 - 1 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 400.042,02 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 476.050,00 €
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 12/03/2007 έως 26/03/2007
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ meletiBPR1.zip (1,01 Mb)

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις