Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services)"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση 5η Οικονομικού
Τμήμα Β' Προμηθειών
Πειραιώς & Κολωνού 2, 101 10 Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services)
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84
Ταξινόμηση κατά CPV : 72 22 40 00 - 1 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 188.193,28 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 223.950,00 €
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 09/03/2007 έως 23/03/2007
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ meletiBPR2.zip (843 Kb)

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις