Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ο.Ο. για τον Πολίτη"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση 5η Οικονομικού
Τμήμα Β' Προμηθειών
Πειραιώς & Κολωνού 2, 101 10 Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ο.Ο. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας Υλικού και Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 854,488.67 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 1,016,841.52 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 29/01/2009 έως 12/02/2009
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

kyyp1@gsis.gr

comments_PORTAL.zip
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PORTAL.zip (68 Kb)

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις