Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία του έργου "Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού τηλεκατάρτισης και προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών διαδικασιών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο."

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΝΔΡΗ 1 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού τηλεκατάρτισης και προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών διαδικασιών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΝΔΡΗ 1 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μοσχάτο, Σ.Ε.Υ.Υ.Ο
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας : 07 «Υπηρεσίες Πληροφορικής & συναφείς Υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV : 72000000-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής & συναφείς Υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV : 30249300-9 «Εκπαιδευτικό λογισμικό» Δευτερεύουσα ταξινόμηση κατά 80423310-1 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 2.268.907,56€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 2.700.000,00€ (με Φ.Π.Α. 19%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 18/07/2006 έως 31/07/2006
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Sample Demo.zipseyyo.zip


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις