Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Συνοπτικά στοιχεία έργου "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους (Ο.Π.Σ. - Γ.Χ.Κ.) "

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση 5η Οικονομικού
Τμ ήμα Β' Προμηθειών
Πειραιώς & Κολωνού 2, 101 10 Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους (Ο.Π.Σ. - Γ.Χ.Κ.)
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Παροχή Υπηρεσιών: ΕΔΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - Γ.Χ.Κ.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»
Aλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 828.548,13€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 985.972,28€ (με Φ.Π.Α. 19%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 30/01/2006 έως 13/02/2006
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ gxk.zip (2,24 Mb)

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις