Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ - Προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV: 35113300-2 «Εγκαταστάσεις ασφαλείας»

CPV:3858200-8 «Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ»

CPV:38581000-1 «Εξοπλισμός σάρωσης αποσκευών»

CPV:35124000-9 «Φορητός ανιχνευτής μετάλλων»

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η  ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

31.000 €

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

 38.440  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός, πιστώσεις του Ειδικού φορέα 23150 και ΚΑΕ 1729

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Δυο  (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Από 01/06/2018 έως 15/06/2018

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΑΡΧΕΙΟ

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου x-rays@gsis.gr


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις