Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Φιλοξενία και Λειτουργία Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκτησης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της ΓΓΠΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Φιλοξενία και Λειτουργία Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκτησης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της ΓΓΠΣ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Α!
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΣΗΔΗΣ Ο διαδικτυακός τόπος του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την ονομασία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με ηλεκτρονική Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου, για δύο (2) έτη παροχής των υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων (429.200,00)€ συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου κόστους ηλεκτροδότησης και ψύξης, ΦΠΑ 23%, των νομίμων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος..
Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα τεσσάρων εξακοσίων (214.600)€
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ανέρχονται σε 3,172%
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 23 150 και τον ΚΑΕ 0873 και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικ. ετών 2014, 2015 (2016???)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας
Ταξινόμηση κατά CPV:
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Δύο έτη με προαίρεση για ένα ακόμα έτος έτη (2+1) από την υπογραφή της Σύμβασης
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ drsite.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: gram_ergwn@gsis.gr είτε με φαξ στο: 210-4802089

 


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις