Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου οργανωτικών αλλαγών και απλοποίησης διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου οργανωτικών αλλαγών και απλοποίησης διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ-Γ.Γ.Π.Σ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84.
Ταξινόμηση κατά CPV :
72.22.40.00-1 «Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός με δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ, 44.895 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 36.500 € , πλέον ΦΠΑ: 8.395 € )

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση.
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: 2010ΣΕ05180010

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 14 .03.2011 - 21 .03.2011
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Proxeiros_BPR_YE3.zip (814Kb)
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e - mail στο: gram_ergwn@gsis.gr είτε με φαξ στο: 210-4802089.


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις