Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών»

Υποέργο 1: «Υπηρεσίες συμβούλου για τη προετοιμασία της ΓΓΠΣ&ΔΥ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης Προσφορά

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

847.177,42 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

1.050.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα προταθεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τριανταέξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο (Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου), από την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
27.06.2016 – 04.07.2016
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ RFP-ISO-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο ode_security@gsis.gr είτε με φαξ στο: 210-4802019
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις