Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. – ΥΠΟΕΡΓΟ 1»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV :
  • 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»
  • 72.26.80.00-1 «Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού»
  • 80.00.00.00-4 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης»
    Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 και CPC 92, κωδικός NUTS GR300
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ και σαράντα έξι Λεπτών (6.538.470,46 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.315.829,64 €, πλέον ΦΠΑ: 1.222.640,82 €).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2013ΣΕ05180002.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
03.06.2014 – 18.06.2014
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ exelixis.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: exelixisgsis.gr

είτε με φαξ στο: 210-4802089

 


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις