Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΓΓΔΕ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΓΓΔΕ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

3.856.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 4.742.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση ΕΣΠΑ 2014-2020»
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Τριανταέξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο (Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου), από την υπογραφή της σύμβασης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
05.04.2016 – 11.04.2016
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Change_Requests_Consultation_4_4_2016.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: mssos_gde@mofadm.grείτε με φαξ στο: 210-3252539

 


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις