Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία και ενίσχυση των σχέσεων του φορολογικού μηχανισμού με τους πολίτες

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία και ενίσχυση των σχέσεων του φορολογικού μηχανισμού με τους πολίτες»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 60.000,00
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (60.000,00 €+ ΦΠΑ: 13.800 €)
(Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015, και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 23 180 με Κ.Α.Ε. 0873
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 20/02/2014 – 03/03/2014
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: mss.os@mofadm.gr είτε με φαξ στο: 210-3252539

 

 


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις