Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Σύμβαση Υπηρεσιών

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»

Ταξινόμηση κατά CPV :

  • 72.00.00.00-5 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»
  • 72.26.80.00-1 «Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού»
  • 80.00.00.00-4 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης»
  • Αλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 και CPC 92, κωδικός NUTS GR300
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με δημοσίευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου (εκτός του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 130.900€, πλέον ΦΠΑ: 39.100€)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  25% του προϋπολογισμού του Έργου εκτός των υπηρεσιών εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης πέντε (5) ετών.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Ο προϋπολογισμός για το δικαίωμα προαίρεσης και αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης για πέντε (5) έτη ανέρχεται στο ποσό σαράντα μια χιλιάδων ευρώ ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (41.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
Ειδικότερα, ο ετήσιος προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (8.200€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 138.211 €, πλέον ΦΠΑ: 31.789 €)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 Το Έργο (εκτός του δικαιώματος προαίρεσης) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ένδεκα (11) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο (Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου), από την υπογραφή της σύμβασης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
6.02.2013 – 22.02.2013 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ lix.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: lix@gsis.gr είτε με φαξ στο: 210-4802089

 


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις