Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις »

Yποέργο 1 «Κέντρο Εξυπηρέτησης»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες Πληροφορικής και άλλες συναφείς Υπηρεσίες »

Ταξινόμηση κατά cpv 24

•  72.00.00.00-5.«Υπηρεσίες Πληροφορικής και άλλες συναφείς Υπηρεσίες »

•  80.42.33.10-1 «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης »

’λλη σχετική ονοματολογία cpc 84 cpc 24 κωδικός NUTS GR 300

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α) 1.627.792,68€ €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) 2.002.185,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο εκτός των Υπηρεσιών Συντήρησης έχει κατατεθεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 25.07.2011–-26 .08.2011
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ KEF_DIADR.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e - mail στο: kef@gsis.gr είτε με φαξ στο: 213-1332089


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις