Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ - Άμεσες προσαρμογές στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας - Change Requests - για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ. - Δ.Π.)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

ΚΟΛΩΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Άμεσες προσαρμογές στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας - Change Requests - για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ. -  Δ.Π.)

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Οικονομικών:


Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομικών:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»

Ταξινόμηση κατά CPV:

  • 72.50.00.00-0 «Υπηρεσίες Πληροφορικής»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 806.451,62 €, πλέον ΦΠΑ: 193.548,38 €)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ή μέχρι το ύψος του Προϋπολογισμού του έργου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
22.02.2017 – 08.03.2017
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: change@gsis.gr είτε με φαξ στο: 210-4802129

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις