Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

«Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας»

«Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ) 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών 
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV :

  • 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»
  • 80.00.00.00-4 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης»
Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 και CPC 92, κωδικός NUTS GR300
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (4.845.708,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.939.600,00 €, πλέον ΦΠΑ: 906.108,00€)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

25% του προϋπολογισμού του Έργου εκτός των υπηρεσιών εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης πέντε (5) ετών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός για το δικαίωμα προαίρεσης αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης για πέντε (5) έτη και ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (1.199.250,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 
Ειδικότερα, ο ετήσιος προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (239.850,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 195.000,00 €, πλέον ΦΠΑ: 44.850,00€)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο (εκτός του δικαιώματος προαίρεσης) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: 2010ΣΕ05180004
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 08.10.2012 – 22.10.2012
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ EAP.zip
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: eap@gsis.gr

 είτε με φαξ στο: 210-4802089

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις