Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Υπηρεσίες φύλαξης διαφόρων κτιρίων του Υπ. Οικονομικών για τη χρονική περίοδο 1/7/2021 – 31/12/2024

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2,  104 37 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  Υπηρεσίες φύλαξης  διαφόρων  κτιρίων του Υπ. Οικονομικών για τη χρονική περίοδο  1/7/2021 – 31/12/2024
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Υπουργείο Οικονομικών:
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΣΔΟΕ Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας και Γενική Γραμματεία Υπ. Οικονομικών
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 29.3.2021 – 13.4.2021
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν με e-mail στο: k.papadopoulos5@minfin.gr 

 


Δημόσιες Διαβουλεύσεις Δημόσιες Διαβουλεύσεις