Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης (α) του λογισμικού εφαρμογών ΠΣ ΕΔΕΛ και (β) του λογισμικού συστήματος ΠΣ ΕΔΕΛ, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Την υπ’ αριθ. 186283 ΕΞ 2022/19.12.2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης, π/υ 60.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.: (α) του λογισμικού εφαρμογών ΠΣ ΕΔΕΛ και (β) του λογισμικού συστήματος ΠΣ ΕΔΕΛ, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών, για το έτος 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής (ΑΔΑΜ 22PROC011849464 11849464 022- 12 -19).

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, 10564, ΑΘΗΝΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV 72267100-0

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60.000,00 πλέον ΦΠΑ (24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Δ.ΕΛ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

186283/19.12.2022

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

19.12.2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011849464 11849464 2022- 12 -19

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28.12.2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28.12.2022

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ