Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΑΓΟΝΟΣ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση αδιάθετης κινητής περιουσίας της πρώην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

 
Στοιχεία Αρχής
Επωνυμία Αρχής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 090165560
Επισπεύδουσα Υπηρεσία Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κώδικας 106 79
Τηλέφωνα επικοινωνίας 213 – 1339430 – 403 - 433
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) deeoth@minfin.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.minfin.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Ε. Κονδύλη, Ν. Παλιεράκης, Π. Καπλερής
 
Υπουργική Απόφαση με Αρ.: 6277 ΕΞ2023 (ΦΕΚ 426/Β΄/31-1-2023), ΑΔΑ:6ΧΤΖΗ-Ο0Φ Διενέργειας  Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με την υποβολή προσφορών για την πώληση των κάτωθι κινητών περιουσιακών στοιχείων, ανά ομάδα:
 
  • Ομάδα Α) Εκατό σαράντα (140 ) μάλλινων χειροποίητων ταπήτων, τιμή εκκίνησης 166.600€. 
  • Ομάδα Β) Διακοσίων δέκα  (210 ) μάλλινων  ημιέτοιμων ( ακούρευτων ) χειροποίητων ταπήτων, τιμή εκκίνησης 205.800€
  • Ομάδα Γ) Τετρακοσίων (400 ) μάλλινων  χειροποίητων κιλιμιών, τιμή εκκίνησης 69.600€.
Λεπτομέρειες αναφορικά με τα ποιοτικά, τεχνικά χαρακτηριστικά δημοπρατούμενων περιουσιακών στοιχείων και την τιμή εκκίνησης αναγράφονται  στην Υπουργική Απόφαση.  
Δικαίωμα συμμετοχής στο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα (εταιρείες, συνεταιρισμοί, κ.λπ.), που πληρούν και αποδέχονται τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 της Απόφασης. 
Ο πλειοδοτικός  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με την υποβολή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, οι οποίες θα απευθύνονται στο Υπουργείο Οικονομικών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και θα κατατίθενται στην Ταχυδρομική διεύθυνση της ως άνω Υπηρεσίας:   Χαριλάου Τρικούπη 6-10 Αθήνα ΤΚ 10679, 3ος όροφος γραφείο 303.
 Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των φακέλων, την διαδικασία υποβολής προσφορών και την αξιολόγηση αυτών, παρατίθενται στις παραγράφους 2, 3 και 6 της Υπουργικής Απόφασης, ενώ οι ημερομηνίες θα ανακοινώνονται επίσημα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).  Μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα για το σύνολο των πλειστηριαζόμενων ειδών κάθε κατηγορίας.
Τα εκπληστειριαζόμενα είδη βρίσκονται στις αποθήκες της συγχωνευθείσας  ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. επί των οδών Θράκης 28 και Κορυζή, ΤΚ  17778 στο Δημοτικό διαμέρισμα του Ταύρου, του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τους  χώρους φύλαξης  των  ειδών,  που διατίθενται με πλειοδοτικό διαγωνισμό τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στην απόφαση.
 
Παράταση προθεσμίας υποβολής Προσφορών (ΦΕΚ/Β΄/820/17-2-2023, ΑΔΑ:6ΔΠΧΗ-ΕΝΓ
Nέα παράταση προθεσμίας υποβολής Προσφορών απόφαση Α.Π.: 33324/2.3.2023  (ΦΕΚ/Β΄/1191/3-3-2023, ΑΔΑ:9ΕΥΔΗ-Α60) 
 
ΝΕΟ: Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/Β΄/3474/24-5-2023ΑΔΑ:Ω83ΖΗ-Ι94) που αφορά:
  1. Την κήρυξη άγονου του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού πώλησης χειροποίητων ταπήτων και κιλιμιών, της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., με αριθμό πρωτοκόλλου Υπουργικής Απόφασης ΥΠΟΙΚ 6277/ ΕΞ 2023/16.01.2023, και των υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 26021/ ΕΞ 2023/16.02.2023 και ΥΠΟΙΚ 33324/ ΕΞ 2023/02.03.2023 παρατάσεων αυτής, λόγω μη υποβολής προσφορών.
  2. Την επανάληψη του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.