Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ανάθεση σύμβασης παραχώρησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης & Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 τουων. 4738/2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)  ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ AKINHTΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 218 ΤΟΥ Ν. 4738/2020 | Α' ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΟΧΙ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΟΧΙ

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΘΗΒΩΝ 196-198, ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, Τ.Κ. 182 33

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (Ν. 4413/2016)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

1/2022 | Α.Π. 86276/20-06-2022

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

20/06/2022 | ΑΔΑΜ:22PROC010777285

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

20/06/2022 | ΑΔΑ: ΡΣΣΒΗ-ΦΝΞ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01/08/2022 & ώρα 17:00

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

03/08/2022 & ώρα 12:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  Α.Π. 102067 /15.7.2022