Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωςης του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της σε προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α΄26),  των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α΄163),  του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ