Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της, προτίθεται να τις ενισχύσει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α’224) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4456/2017 (Α’ 24), των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α΄26), του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4062/2012 (Α’70) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α΄163), 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.  


Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους. Για την συνεκτίμηση της προσωπικότητας αλλά και της εργασιακής τους εμπειρίας, ενδέχεται οι αιτούντες υποψήφιοι να κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του ως άνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου.......  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ