Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

«Βελτιώσεις, Αναβαθμίσεις Λογισμικού του Π.Σ. “Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ)”, για τις ανάγκες του Υπ.Οικονομικών»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο: «Βελτιώσεις, Αναβαθμίσεις Λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος “Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ)”, για τις ανάγκες του Υπ. Οικονομικών »

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ    για το σύνολο του έργου με την προαίρεση, για τρία (3) έτη, είναι το ποσό  των τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων Ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 300.000,00€ + 72.000,00€ ΦΠΑ 24%=372.000,00€).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την  Α.Π.:2043ΕΞ2023/ΥΠΟΙΚ 9-1-23 (ΑΔΑΜ:23REQ011978772 ΑΔΑ:6ΤΦΨΗ-6ΝΒ) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικ. έτος 2023, και την Α.Π.:172703ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ 24-11-22 (ΑΔΑΜ:23REQ011978772 ΑΔΑ:6ΑΧΥΗ-Ψ2Ο) Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2023 έως 2026,  του Ειδικού Φορέα 1023-207-0000000 και ΑΛΕ 2420989001.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου της σύμβασης με το δικαίωμα προαίρεσης,   θα είναι τρία (3) έτη, με διαδικασία ετήσιας ανανέωσης με το ίδιο τίμημα, εφόσον το επιθυμεί το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ,  με έναρξη  από την ημερομηνία της πρόσκλησης για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α.Π.: 14472ΕΞ2023/ΥΠΟΙΚ 30 – 01–  23

 CPV:

 

72262000-9 – Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07/03/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

α) 0,1036 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:

0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και

β) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και αφορά την αρχική, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβαση. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

Η διακήρυξη του διαγωνισμού υπάρχει αναρτημένη στην διαδικτυακή πύλη (Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ αριθ. συστήματος:182758) www.promitheus.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

01 – 02 – 2023 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30 – 01 – 2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

30 – 01 – 2023