Επιστροφή

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2005-2008

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.