Επιστροφή

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2006-2009

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.