Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Εφαρμογή Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Εφαρμογή

2. Εφαρμογή Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών

    Για να δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο  https://valuers.gov.gr 

Εγχειρίδιο χρήσης ΟΠΣ