Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής 


Νικόλαος Κουλοχέρης

(ΦΕΚ ανάθεσης καθηκόντων ΥΟΔΔ 698/23-8-2021)

Τηλ.: 210 3375704, 210 3375737

e-mail: generalsecr@minfin.gr

Δ/νση: Νίκης 5-7 - 101 80 - Αθήνα Αττικής