Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων & Αρωγής Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων & Αρωγής

Η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων & Αρωγής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 

  • Τμήμα Α - Γνωμοδοτήσεων, Γνωστοποιήσεων & Κοινοποιήσεων

  • Τμήμα Β - Γνωμοδοτήσεων, Γνωστοποιήσεων & Κοινοποιήσεων

  • Τμήμα Γ - Συμμόρφωσης, Τεκμηρίωσης & Ανακτήσεων

  • Τμήμα Δ - Υποστήριξης

  • Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής

  • Τμήμα Α - Επιχορηγήσεων

  • Τμήμα Β - Ειδικών Καθεστώτων

  • Τμήμα Γ - Συντονισμού