Εφαρμογή Ν.3919/2011-'Ανοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Εφαρμογή Ν.3919/2011-'Ανοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων

Εφαρμογή Ν.3919/2011-'Ανοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων

Υπουργείο Εσωτερικών
 
 Συνημμένα Αρχεία
 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΦΕΚ 2718/ 8-10-2012)
 
Υπουργείο Οικονομικών
 
Νόμιμοι Ελεγκτές
Ελεγκτικά γραφεία
Εκτελωνιστές
    Συνημμένα Αρχεία
    Δ19Γ 5044128 ΕΞ 2012/ 23-11-2012
    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ
    ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ
    Γ19Γ 5013487 ΔΞ 2012 22/03/2012
Χημικός Ναυτιλίας
    Συνημμένα Αρχεία
    Εφαρμογή του νόμου 3919/2011
Ορκωτοί Εκτιμητές
    Συνημμένα Αρχεία
    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
    ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ
    Νόμος υπ' αριθ. 4093
    Νόμος 4152/2013 , παράγραφος Γ "Ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών"
    Kώδικας δεοντολογίας πιστοποιημένων εκτιμητών
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- Λήψης και διαβίβασης εντολών σε παράγωγα προϊόντα
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Παροχής επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Παροχής επενδυτικών συμβουλών
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών
Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής - Μεσίτες Ασφαλίσεων
Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής- Ασφαλιστικοί Πράκτορες
Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής - Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής - Συντονιστές ασφαλιστικών Συμβούλων
Αναλογιστές
   Συνημμένα Αρχεία
    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ)
    ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μελέτη αξιολόγησης ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
    Συνημμένα Αρχεία
    Μελέτη αξιολόγησης ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
    Αρχείο Α
    Αρχείο Β
    Αρχείο Γ
    Αρχείο Δ1
    Αρχείο Δ2
    Αρχείο Ε1
    Αρχείο Ε2
 
Υπουργείο Εξωτερικών
 
Υπουργείο Άμυνας
 
Καπνοπώλης
    Συνημμένα Αρχεία
    Εφαρμογή του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας,κατάργηση δικαιολόγητων περιορισμών
    στην πρόσβαση και   άσκηση επαγγελμάτων»
Περίπτερα-κυλικεία
    Συνημμένα Αρχεία
    Νόμος υπ' αριθ. 4093
 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
 
Λογιστές - Φοροτέχνες
  Συνημμένα Αρχεία
    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
    ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
    Νόμος υπ’ αριθ. 4093
Οικονομολόγοι (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Ατμομηχανικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Ραδιοτηλεγραφητές Α, Β Τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Πλοίαρχοι Εμπορικού Ναυτικού (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Θαλαμηπόλοι - Αρχιθαλαμηπόλοι Εμπορικού Ναυτικού (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Θερμαστές - αρχιθερμαστές (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Μηχανοδηγοί Εμπορικού Ναυτικού (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Ναύτες (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Ναύκληροι (Ελεύθερο Επάγγελμα)
Τεχνίτες ψυκτικών εγκαταστάσεων
Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης Ειδικότητας
Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Β΄ταξης
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης Α’ Ειδικότητας – 1ης, 2ης, 3ης, 4ης Κατηγορίας
Επίβλεψης (συντήρησης) ηλ/κών εγκαταστάσεων Α’ Ειδικότητας – 1ης, 2ης, 3ης, 4ης Κατηγορίας
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης Γ’ Ειδικότητας – 1ης, 2ης, 3ης, 4ης Κατηγορίας
Επίβλεψης (συντήρησης) ηλ/κών εγκαταστάσεων Γ’ Ειδικότητας – 1ης, 2ης, 3ης, 4ης Κατηγορίας
Επίβλεψης (συντήρησης) ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ’ Ειδικότητας
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτη Δ’ Ειδικότητας – 1ης, 2ης Κατηγορίας
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης ΣΤ’ Ειδικότητας – 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης Κατηγορίας
Επίβλεψης (συντήρησης) ηλ/κών εγκαταστάσεων ΣΤ’ Ειδικότητας – 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης Κατηγορίας
Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Α΄, Β΄ταξης
Ηλεκτρολόγος Θεάτρου
Βοηθός χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών
Χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών
Συντηρητή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών
Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί
Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικός
Τεχνίτης Υδραυλικός Α’ Τάξης – 1ης, 2ης Ειδικότητας
Τεχνίτης Υδραυλικός Α’ Τάξης – 3ης Ειδικότητας – 2ης, 3ης Κατηγορίας
Τεχνίτης Υδραυλικός Β΄ Τάξης - 1ης, 2ης Ειδικότητας
Τεχνίτης Υδραυλικός Α΄ Τάξης - 3ης Ειδικότητας - 1ης, 2ης, 3ης κατηγορίας
Εγκαταστάτης Υδραυλικός – 1ης, 2ης Ειδικότητας
Εγκαταστάτης Υδραυλικός – 3ης Ειδικότητας – 1ης, 2ης, 3ης Κατηγορίας
Συντηρητής Τεχνίτης Υδραυλικός Α’ Τάξης – 1ης, 2ης Ειδικότητας
Συντηρητής Τεχνίτης Υδραυλικός Α’ Τάξης –  3ης Ειδικότητας – 2ης, 3ης Κατηγορίας
Συντηρητής Τεχνίτης Υδραυλικός Β' Τάξης - 1ης, 2ης Ειδικότητας
Συντηρητής Τεχνίτης Υδραυλικός Α’ Τάξης – 3ης Ειδικότητας – 1ης, 2ης, 3ης Κατηγορίας
Συντηρητής Εγκαταστάτης Υδραυλικός – 1ης, 2ης Ειδικότητας
Συντηρητής Εγκαταστάτης Υδραυλικός – 3ης Ειδικότητας – 1ης, 2ης, 3ης Κατηγορίας
Οξυγονοκολλητή Α’, Β’ τάξεως
Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης Α΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ειδικότητας
Βοηθοί Τεχνικού αερίων καυσίμων
Πρακτικός Μηχανικός κινητηρίων μηχανών Α’ Ειδικότητας – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης (Ατμομηχανών, ατμοστροβίλων κλπ.)
Πρακτικός Μηχανικός κινητηρίων μηχανών Β’ Ειδικότητας – Α’ Τάξης, B’ Τάξης, Γ’ Τάξης (Μηχανών εσωτερικής καύσεως)
Πρακτικός Μηχανικός κινητηρίων μηχανών Γ’ Ειδικότητας – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης (Υδραυλικών τροχών και υδροστροβίλων)
Τεχνίτες Αγροτικών Μηχανημάτων
Τεχνικοί Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
Μηχανοτεχνίτες
Πρακτικοί Ηλεκτρολόγοι
Σχεδιαστής μηχανουργός Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’ Ειδικότητας
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – Α’ Ειδικότητας - Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – Β’ Ειδικότητας - Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – Γ’ Ειδικότητας - Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – Δ’ Ειδικότητας - Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – Ε’ Ειδικότητας - Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – Ζ’ Ειδικότητας - Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – Η’ Ειδικότητας - Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – Θ’ Ειδικότητας - Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – Ι’ Ειδικότητας -  Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Πρακτικός μηχανικός - συντηρητής – ΣΤ’ Ειδικότητας -Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης
Συντηρητές καυστήρων και συσκευών αερίων καυσίμων
Εκτέλεση και συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων
Συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων
Τεχνίτες Συσκευών Υγραερίου
Ηλεκτροσυγκολλητή Α’, Β’ τάξεως
Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης Α’, Γ΄, Δ’, ΣΤ΄ ειδικότητας
Ηλεκτροτεχνίτης Α’, Γ', Δ’, ΣΤ΄ Ειδικότητας
Αρχιτεχνίτης Γ’, ΣΤ’ Ειδικότητας
Εργοδηγός Γ’, ΣΤ’ Ειδικότητας
Μαθητευόμενος Ηλεκτροτεχνίτης Δ’ Ειδικότητας
Β΄Ραδιοτεχνίτες
Ραδιοηλεκτρολόγοι
Ραδιοτεχνίτες
Τεχνικοί Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικοί Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας
Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων
Τεχνίτη αερίων καυσίμων
Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων
Θερμαστής
Αρχιθερμαστής
Εργοδηγού μηχανολόγου Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’ Ειδικότητας
Μηχανοδηγός κινητήριων μηχανών Α’ Ειδικότητας (Ατμομηχανών, ατμοστροβίλων κλπ.)
Μηχανοδηγού κινητήριων μηχανών Β’ Ειδικότητας ( Μηχανών εσωτερικής καύσεως)
Μηχανοδηγός κινητήριων μηχανών Γ’ Ειδικότητας (Υδραυλικών τροχών και υδροστροβίλων)
Χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων τήξεως αλουμίνας
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Α’ Ομάδος – Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Β’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Γ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Δ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Ε’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή ΣΤ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Ζ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Η’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Θ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Ι’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή ΙΑ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή ΙΒ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Α’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Β’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Γ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Δ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Ε’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Δ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Ε’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή ΣΤ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Ζ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Η’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Θ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή Ι’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή ΙΑ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή μηχ/των τεχνικών έργων με θερμική μηχανή ΙΒ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Α’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Β’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Γ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Δ’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μηχανοδηγός – χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων τεχνικών έργων Ε’ Ομάδος – Α’ Τάξης, Β’ Τάξης, Γ’ Τάξης, Δ’ Τάξης
Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων
Νόμος
Εμπορικοί Αντιπρόσωποι
Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο-Κινητή Καντίνα
Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο
Παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών
Επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών
Πλανόδιο Εμπόριο-Κινητή καντίνα
Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο
Λιανικό Εμπόριο
Διοργάνωση εκθέσεων
 
 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 Ενεργειακοί Επιθεωρητές
 
 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΙΕΚ)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ / ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 
Ραδιοτηλεγραφητές (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφίας)
Ραδιοτηλεφωνητές (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας)
Ραδιοτεχνίτες
Β΄Ραδιοτεχνίτες
Ραδιοηλεκτρολόγοι
Ραδιοηλεκτρικά Εργαστήρια
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ
Οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων
Οδηγοί ταξί (αποκλειστική αρμοδιότητα Υπ. Υπ.Με.&Δι.)
Επιβατηγά ταξί Δημόσιας Χρήσης (αποκλειστική αρμοδιότητα Υπ. Υπ.Με.&Δι.)
Επιχείρηση Ενοικίασης Λιμουζίνων (συναρμοδιότητα Υπ. Υπ.Με.&Δι με Υπ.Πολιτισμού και Τουρισμού)
Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών
Υπηρεσίες Σχολών Οδήγησης (Σχολές Οδηγών και Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο)
Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων
Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων
Τεχνίτες Αναρτήσεων
Τεχνίτες Αντλιών Πετρελαιοκινητήρων
Τεχνίτες Βαφής
Τεχνίτες Οργάνων
Τεχνίτες Ψηφιακών Ταχογράφων
Τεχνίτες Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων
Τεχνίτες Αμαξωμάτων (φανοποιοί)
Τεχνίτες εξαερωτήρων- Αναμεικτήρων (καρμπυρατέρ)
Τεχνίτες συστήματος Πέδησης
Τεχνίτες Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων (σιγαστήρων)
Τεχνίτες Τροχών
Τεχνίτες Ψυγείων
Τεχνίτες συσκευών Υγραερίου Αυτοκινήτων
Αρχιτέκτονες Mηχανικοί
Πολιτικοί μηχανικοί
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Η/Υ
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ
Μηχανολόγοι και Αεροναυπηγοί Μηχανικοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί Βιομηχανίας
Χημικοί μηχανικοί
Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργοί
Αγρονόμοι-τοπογράφοι μηχανικοί
Μηχανικοι Η/Υ και Πληροφορικής
Μηχανικοί Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Μηχανικοί Διαχείρησης Ενεργειακών Πόρων
Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικοί Περιβάλλοντος
Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων
 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 
Φορτοεκφορτωτές
Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης
 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 
Κέντρα Αποθεραπείας -Αποκατάστασης
Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
Μονάδες φύλαξης βρεφών και νηπίων
Ιδιωτκές παιδικές εξοχές
Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
Κομμωτές-κουρείς
Βοηθοί Κομμωτών-Κουρέων
Τεχνίτες Περιποίησης χεριών και ποδιών
Υπηρεσίες Γραφείων Τελετών
Φαρμακοποιός
Ιατρεία-Πολυιατρεία
Οδοντιατρεία- Πολυοδοντιατρεία
Μονάδες Αδυνατίσματος-Διαιτολογικές Μονάδες
Καταστήματα οπτικών ειδών και τμημάτων φακών επαφής
Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
Οδοντοτεχνικά εργαστήρια
Εργαστήρια Αισθητικής
Διαγνωστικά Κέντρα
Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Ιατρικό επάγγελμα
Οδοντιατρικό επάγγελμα
Φαρμακευτικό επάγγελμα
Επάγγελμα ψυχολόγου
Επάγγελμα νοσηλευτή/νοσηλεύτριας
Επάγγελμα επισκέπτη/επισκέπτριας υγείας
Επάγγελμα μαίας/μαιευτή
Επάγγελμα βοηθού νοσηλευτή/νοσηλεύτριας
Επάγγελμα οδοντοτεχνίτη
Επάγγελμα αισθητικού
Επάγγελμα οπτικού
Επάγγελμα εργοθεραπευτή
Επάγγελμα δημόσιας υγιεινής
Επάγγελμα κοινωνικού λειτουργού
Επάγγελμα φυσικοθεραπευτή
Επάγγελμα βοηθού φαρμακείου
Επάγγελμα βοηθού οδοντιατρείου
Επάγγελμα ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών
Επάγγελμα φυσικού νοσοκομείου - ακτινοφυσικού ιατρικής
Επάγγελμα φυσικού νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών
 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 
Γομωτές-πυροδότες
Γομωτή – Πυροδότη 2ης Κατηγορίας
Πυροτεχνουργοί
Λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
Εργασία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
Λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών
Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή και εμπορία όπλων- οπλοπώλες
Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή Πυρομαχικών, Εκρηκτικών Υλών, κροτίδων κλπ
Κλειθροποιοί
Αργυραμοιβοί
Παροχείς υπηρεσιών ασφάλειας
Ενεχυροδανειστής
Κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κλπ
Ναυτικοί Πράκτορες
Εκπαιδευτές Χειριστών Ταχυπλόων
Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής
Άδεια ναυαγοσώστη- ναυαγοσώστες
Άδεια εκμίσθωσης θαλάσιων μέσων αναψυχής
Καταδυτικό Συνεργείο
Δύτες
Μαθητευόμενοι Δύτες
Φύλακες Κατασχεμένων Πλοίων
Φύλακες Παροπλισμένων Πλοίων
Άδεια κυκλοφορίας μηχανοκίνητου σκάφους (Λάντζας) -Εκμετάλλευση Μηχανοκίνητων Σκαφών (Λάντζας)
Άδεια Θαλάσσιου ταξί- Οδηγοί Θαλασσίων ταξί
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλούντων πλοίων
Άδεια εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών
Άδεια ρυμουλκού- Ρυμουλκά
Άδεια ίδρυσης σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
Αναγνώριση οργανισμού πιστοποίησης αυτοδυτών
Άδεια λειτουργίας καζίνων επί ελληνικής σημαίας Ε/Γ πλοίων διεθνών πλόων
Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) επί πλοίων
Λεμβουχικές Εργασίες
 
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
Αρχαιολόγοι
Συντηρητές Αρχαιοτήτων, ΄Εργων Τέχνης
Τεχνικοί Συντήρησης Έργων Τέχνης
Τεχνίτες Συντήρησης Έργων Τέχνης- Αποκατάστασης
Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης
Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού
Επιχείρηση Εμπόρων Αρχαίων ή Νεώτερων Κινητών μνημείων
Ερασιτεχνική Σχολή Χορου
Ωδεία-Μουσικές σχολές
Ηλεκτρονικοί Ραδιοσυζεύξεων - LINK
Μηχανικοί Ήχου
Τεχνίτες Σκηνικών (Ζωγράφος)
Τεχνίτες Σκηνικών (Πλαστικός)
Σκηνοθέτες
Βοηθοί Ενδυματολόγων
Βοηθοί Ηχολήπτη (Μπούμαν)
Βοηθοί Μακινίστα
Βοηθοί Μοντέρ
Βοηθοί Σκηνογράφου
Βοηθοί Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου
Βοηθοί Σκηνοθέτη
Βοηθοί Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager)
Βοηθοί Τεχνουργού Ειδικών Εφέ
Βοηθοί Φροντιστές
Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ
Βοηθοί Διευθυντών Παραγωγής
Ενδυματολόγοι
Σκηνογράφοι-ενδυματολόγοι
Συντηρητές Αρχαιοτήτων, ΄Εργων Τέχνης - Αποκατάστασης
Σχεδιαστές Ήχου
Τεχνικοί Συντήρησης ΄Εργων Ζωγραφικής
Τεχνικοί της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
Τεχνουργοί Ειδικών Εφφέ
Τεχνίτες Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
Τεχνικοί Δικτύου Εκπομπής (RF)
Τεχνικοί Εμφανιστές Εκτυπωτές
Τεχνικοί Μεταγραφών
Βοηθοί Τεχνικών Εργαστηρίων
Τεχνικοί Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ
Βοηθοί Εικονολήπτη (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής)
Χειριστές ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (μοντέρ)
Χειριστές κινηματογραφικής μηχανής λήψης (Cameraman)
Χειριστές κονσόλας μείξης εικόνας
Βοηθοί Χειριστών Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης
Δ/ντές φωτογραφίας
Εικονολήπτες
Ηχολήπτες
Φωτογράφοι σκηνής
Τεχνικοί Μίξης Ήχου
Τεχνικοί Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ)
Μηχανικοί Τηλεόρασης - Master Control
Χειριστές AUTO CUE
Αρχαιοπώλες
Δημοπρασίες
Δημόσιας Χρήσης Επιβατηγά αυτοκίνητα (λιμουζίνες)
Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημοσίας Χρήσης
Υπηρεσίες εκμίσθωσης Αυτοκινήτων
Ξεναγοί
Τεχνικοί Προϊστάμενοι Εργαστηρίων
Τεχνικοί Ροής Προγράμματος
Μακινίστες
Γραμματείς Λήψεων (σκρίπτ)
Γραμματείς Παραγωγής
Δ/ντες Παραγωγής
Άδεια Chef Ηλεκτρολόγου
Άδεια Ά Ηλεκτρολόγου (Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων)
Άδεια ΄Β Ηλεκτρολόγου (Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων)
Χειριστής Γεννήτριας
Σκηνογράφος
Τεχνίτη Ξυλουργού
Μακιγιέρ/ Μακιγιέζ
Κομμωτής/ Κομμώτρια
Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφε με χρήση Η/Υ
Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
Φροντιστές
Βοηθοί Μακιγιέρ
Τουριστικό Γραφείο
Επιβατικό ταξί Δ.Χ.
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
Τεχνικοί Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
Χειριστές αγροτικών μηχανημάτων (άδεια οδήγησης - χειρισμού)
Μελισσοκόμοι
Κρεοπώλες-εκδοροσφαγείς
Οινολόγοι. Οινολογικά Εργαστήρια - άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Γεωπόνοι
Γεωπόνοι (Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων Φ.Π. - Γ.Φ.)
Τεχνολόγοι Γεωπονίας (Εμπορία γεωργικών φαρμάκων Φ.Π.-Γ.Φ.)
Δασολόγοι
Κτηνίατροι
Κτηνίατροι (Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων Φ.Π. - Γ.Φ.)
Γεωλόγοι
Ιχθυολόγοι
Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού Τύπου Α (εισαγωγές – εξαγωγές, χονδρική – λιανική πώληση, τυποποίηση)
Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού Τύπου Β (μεταπώληση – λιανική πώληση)
Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού Τύπου Γ (τυποποίηση, μεταπώληση – λιανική πώληση)
Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού Τύπου Δ (σποροπαραγωγικές και φυτωριακές επιχειρήσεις)
Λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης
Λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης Τύπου Α (γενική , πλην πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών και καλλωπιστικών φυτών και ανθέων
Λειτουργία φυτωριακής επιχείρησης Τύπου Β (κηπευτικών, καλλωπιστικών φυτών και ανθέων)
Λειτουργία φυτωριακής επιχείρησης Τύπου Γ (εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας)
Λειτουργία φυτωριακής επιχείρησης μητρικής φυτείας αμπέλου (εγκατάσταση και εκμετάλλευση μητρικής φυτείας παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου)
Εμπορίας λιπασμάτων Τύπου Α (στον τελικό χρήστη)
Εμπορίας λιπασμάτων Τύπου Β (εισαγωγή – παραγωγή)
 
Υπουργείο Επικρατείας
 
Εφημεριδοπώλης
Λειτουργία πρακτορείων διανομής Τύπου